O múzeu

Múzeum

Hlavným poslaním Mestského múzea  Partizánske je cieľavedomé zhromažďovanie, ochrana, vedecké a odborné spracovávanie a sprístupňovanie zbierkových predmetov získaných do vlastníctva či už odkúpením alebo darovaním ako hmotných dokladov k dejinám mesta Partizánske ako aj okolitého regiónu. Výsledky svojej odbornej činnosti múzeum spopularizuje formou výstav, besied, prednášok, propagačných materiálov a publikácií s dôrazom na mládež a regionálnu výchovu.

Zároveň je poslaním múzea i sprostredkovanie rôznych výstav s rozličným tematickým zameraním, z rôznych oblastí života. Veľkou výhodou múzea je atraktívne umiestnenie 5 minút chôdze od centra ako aj priamo susediaca budova mestskej knižnice. Okrem mestského múzea môžu návštevníci absolvovať i exkurziu do miestneho Vodného hradu, do prírodného areálu Bielické bahná, prechádzku po Červenej ulici, navštíviť dominantu mesta- Kostol Božského srdca Ježišovho, či Hvezdáreň v Malých Bieliciach.

Služby pre verejnosť

Odborná poradenská činnosť a lektorská služba

Na požiadanie a v rámci možností kurátor múzea poskytuje odbornú poradenskú a metodickú pomoc. Stálou ponukou k výstavám je lektorský výklad, ktorý rozširuje a dopĺňa obsahovú náplň jednotlivých výstav.

Bezplatný prenájom priestorov

Súčasne múzeum poskytuje svoje priestory (cca 50 ľudí) na rôzne spoločensko-kultúrne akcie, prednášky, stretnutia, či už organizované vlastnou produkciou, alebo poskytnutím odborným výkladom k dejinám mesta alebo k rôznym tematickým celkom, osobnostiam, či dejinným udalostiam z dejín Slovenska a sveta.

Kvetinová topánka Expozícia Vlajky Kočík